سامانه پرداخت عوارض نوسازی

آغاز فرایند پرداخت

جستجوی قبض

اطلاعات پرداخت

پرداخت قبض

وضعیت پرداخت

گواهی پرداخت