سامانه پرداخت عوارض نوسازی

صدور قبض جدید

لطفا شماره شناسنامه ملک و کد پرونده نوسازی خود را وارد نموده و پس از درج کد امنیتی ، بر روی گزینه جستجو پرونده کلیک کنید..

فرعی

فرعی

ملک

بلوک

محله

منطقه