سامانه پرداخت عوارض نوسازی

پیگیری پرداخت عوارض نوسازی

شما می توانیدبا انتخاب یکی از روشهای ذیل جهت پیگیری وضعیت قبوض عوارض نوسازی ملک خود اقدام کنید.